top of page

Over ons

Hoe het allemaal begon

IGOT2TRAVEL BEPERKT

1. OVER DEZE KENNISGEVING

Deze website wordt beheerd door igot2travel Limited ("igot2travel", in deze verklaring aangeduid als "wij" of "ons"), een in Schotland geregistreerd bedrijf. We verzamelen, gebruiken en zijn verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u, en wanneer we dat doen, vallen we onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) of "GDPR", die van toepassing is in de Europese Economische Ruimte ( "EER") (ook in het Verenigd Koninkrijk).

IGOT2TRAVEL respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw gegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij voor uw gegevens zorgen wanneer u onze website op www.igot2travel.co.uk (de "website") bezoekt (ongeacht waar u deze bekijkt) en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. U moet deze privacyverklaring samen met andere privacyverklaringen of eerlijke verwerkingsverklaringen lezen die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig op de hoogte bent van hoe en waarom we uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze terzijde te schuiven.

IGOT2TRAVEL is een "gegevensbeheerder" voor deze kennisgeving.

 

1. ONZE VERZAMELING EN GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We verzamelen persoonlijke gegevens over u wanneer u onze website bezoekt, zich bij ons registreert en contact met ons opneemt. We verzamelen deze persoonlijke informatie direct of indirect van u, bijvoorbeeld via uw browse-activiteit terwijl u op onze website bent (zie 'Cookies' hieronder). We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

· Identiteitsgegevens, wanneer u een contactformulier invult, waaronder uw naam, e-mailadres en eventuele persoonlijke gegevens die u in uw bericht aan ons heeft verstrekt. U kunt ook per e-mail, post of telefoon met ons corresponderen en op die manier identiteitsgegevens verstrekken.

· Technische gegevens omvatten uw internetprotocol (IP) adres, browsertype en -versie, uw tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Deze gegevens worden verzameld via analyseproviders en door cookies te gebruiken. Meer informatie over ons gebruik van cookies is beschikbaar op: http://www.igot2travel.co.com/cookie-policy/

· Gebruiksgegevens, waaronder informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt.

We kunnen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook verzamelen, gebruiken en delen. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde gegevens gebruiken om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Stel dat we geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren. In dat geval behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens, die zullen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over u door uw gebruik van de Website, noch verzamelen we enige informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

 

1. HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

· Waar we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan te sluiten of hebben gesloten met u of een entiteit die door u wordt vertegenwoordigd. Hiervoor kunnen wij bijvoorbeeld identiteitsgegevens gebruiken.

· Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen. We kunnen bijvoorbeeld uw identiteits-, technische en gebruiksgegevens gebruiken om relevante inhoud via de website te leveren. We kunnen uw technische en gebruiksgegevens gebruiken om ons bedrijf en deze website te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

· Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting. Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens.

 

1. COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken, zie http://www.crownagentsbank.com/cookie-policy/

 

1. WIJZIGING VAN DOEL

We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

 

1. VERSTREKKEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN

We zorgen ervoor dat alle externe dienstverleners die we gebruiken, verplicht zijn om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid, en we staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies te verwerken. We zullen de informatie die u ons verstrekt niet delen met derden voor marketingdoeleinden.

 

1. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER

We voorzien momenteel niet dat we uw persoonlijke gegevens waarop deze kennisgeving van toepassing is buiten de EER zullen moeten overdragen. Als we in de toekomst besluiten om persoonsgegevens waarop deze kennisgeving betrekking heeft over te dragen aan externe derden die buiten de EER gevestigd zijn, zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen zijn, zoals vereist onder de AVG.

 

1. GEGEVENSBEWARING

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we kunnen deze doeleinden op andere manieren bereiken en voldoen aan de wettelijke vereisten van appliigot2travelle.

1. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op ongeoorloofde wijze geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingevoerd om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een vermoedelijke inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 

1. VERWERKING IN LIJN MET UW RECHTEN ONDER DE AVG

Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

· Toegang vragen tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een "toegangsverzoek van een betrokkene"). Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben en om te controleren of wij deze rechtmatig verwerken; Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor kunt u alle onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben laten corrigeren;

· Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden is om door te gaan met het verwerken ervan. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen wanneer u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder);

· Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets in uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond;

· Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hierdoor kunt u ons vragen om de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen;

· Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

 

1. GEGEVENSPRIVACYBEHEER

We hebben een intern team aangesteld om toezicht te houden op de naleving van deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie, aarzel dan niet om in eerste instantie contact met ons op te nemen: e-mail: dataprotection@igot2travel.co.uk; telefoon: +44 (0)1372 279328.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, verifiëren, corrigeren of verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, neem dan schriftelijk contact met ons op via: gegevensbescherming @igot2travel.co.uk, of

Gegevensbescherming

Igot2travel Limited

10 De Hayes

Epsom

Surrey

KT18 6HB.

1. INBREUK OP GEGEVENSBESCHERMINGSPRINCIPES

We hopen elke vraag of bezorgdheid die u heeft over ons gebruik van uw informatie op te lossen. Zo niet, neem dan contact op met de Information Commissioner op https://ico.org.uk/concerns/ of telefoon: 0303 123 1113 voor meer informatie over uw rechten en hoe u een formele klacht kunt indienen.

 

1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Deze kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2022. We behouden ons het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd te wijzigen door een nieuwe versie naar de website te uploaden.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Instagram

igot2travel

IGOT2TRAVEL LIMITED, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Schotland met ondernemingsnummer 667202,  en haar maatschappelijke zetel is 1 Struan, Sollas, Isle of North Uist, Schotland, HS6 5DA.

Deze website en de inhoud ervan is copyright van [igot2travel] - © [igot2travel [2021]. Alle rechten voorbehouden. Elke herverdeling of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud in welke vorm dan ook is verboden. . U mag het ook niet verzenden of opslaan op een andere website of een andere vorm van het elektronische opvraagsysteem

bottom of page